Cookie voorkeuren
Cookie voorkeuren

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Jeremiasse Zorg in Beweging

Artikel 1 Definities

1.1 Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de detailhandelaar in vervoermiddelen, bedden, stoelen en loophulpen, alsmede alle overige revalidatiehulpmiddelen en aanverwante artikelen, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede reparateur van revalidatiehulpmiddelen en vervaardiger van adaptatietechnische aanpassingen aan voornoemde zaken, tevens zijnde gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, koper, aanbesteder of ieder, die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan, en eveneens diegene aan wie, of voor wie, de opdrachtnemer een aanbieding doet.

1.3 Onder consumemt wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde opdrachten tot levering van zaken of diensten door de opdrachtnemer.

2.2 De toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer niet aanvaard en uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat in geval van strijdigheid van beide voorwaarden, de bepalingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer prevaleren.

2.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van de inhoud en toepasselijkheid van deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.

2.4 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtgever van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of op een andere wijze niet van toepassing zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

2.6 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.7 Wij respecteren uw privacy. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen

3.1 Alle offertes of aanbiedingen van opdrachtnemer hebben, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, een geldigheidsduur van zes weken, te rekenen vanaf de datum der offerte of aanbieding.

3.2 Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer onder normale omstandigheden en binnen normale werkuren.

3.3 Elke opdracht wordt door een schriftelijke opdrachtbevestiging van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging. Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het aanbod van opdrachtnemer, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot uitvoering van een gedeelte van het door hem aangebodene tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Indien opdrachtgever een schriftelijke bevestiging achterwege laat, maar wel feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst, hetzij door actief, hetzij door passief handelen, wordt deze overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de wijze zoals door opdrachtnemer geoffreerd en nader bepaald is.

3.6 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met opdrachtnemer of diens ondergeschikten binden de opdrachtnemer uitsluitend voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

3.7 De prijzen in de aanbiedingen of offertes (typefouten, correcties en prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden) gelden voor franco levering aan het adres van de opdrachtgever, in Euro’s en exclusief BTW en heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.8 Deelleveringen kunnen door opdrachtnemer apart gefactureerd worden.

3.9 Tenzij de opdrachtgever de opdracht heeft geplaatst binnen de offertetermijn van zes weken, heeft de opdrachtnemer het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen, aan de opdrachtgever door te berekenen indien opdrachtnemer alsnog uitvoering wenst te geven aan de overeenkomst.

3.10 Opdrachtnemer mag te allen tijde prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbod en aanvaarding enerzijds en feitelijke levering anderzijds prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van één van de hierna te noemen zaken, zoals verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen.

3.11 Opdrachtnemer is jaarlijks gerechtigd prijzen aan te passen met een percentage van 3%, of met een percentage gelijk aan de indexering van het CBS indien dit hoger vastgesteld wordt.

3.12 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.13 Het bestelde artikel kan afwijken van het getoonde artikel op de website. Care2Shop.nl probeert in zoveel mogelijk gevallen, de juiste afbeelding te tonen. Afwijkingen geven geen recht om de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Annulering

4.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, is zulks alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Bij annulering verbeurt opdrachtgever terstond een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van 30% van de orderprijs (inclusief BTW), onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

4.2 Tot het moment der annulering is opdrachtgever de na te melden contractuele rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf het moment der opeisbaarheid van de factuur. Vanaf het tijdstip der annulering is opdrachtgever de na te melden contractuele rente verschuldigd over de boete tot het tijdstip der algehele voldoening.

Artikel 5 Levering

5.1 De levering van de zaken geschiedt in Nederland franco afleveradres opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd zelf de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Voor orders met een kleine factuurwaarde kan de opdrachtnemer een bedrag aan vracht- en administratiekosten in rekening brengen. De opdrachtgever kan op zijn verzoek en met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer de goederen eveneens ophalen bij de opdrachtnemer. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever niet gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen of enige aanspraak te maken op een vorm van korting.

5.2 De opdrachtnemer is bevoegd om een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten te leveren. Opdrachtnemer is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

5.3 De zaken gelden als geleverd door het aftekenen door of namens de opdrachtgever van de afleverbon en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdrachtbon.

5.4 Indien het ondertekenen van de aflever- c.q. opdrachtbon achterwege blijft, gelden de zaken c.q. diensten als geleverd indien dit uit andere feiten of omstandigheden blijkt, zoals het zonder schriftelijk protest behouden van facturen en het afnemen van de zaken.

5.5 Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit produkt mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld of opzet van de opdrachtnemer te wijten.

5.6 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaken, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaken aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en het moment van aflevering.

6.2 Indien opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3 Indien opdrachtnemer gegevens behoeft van opdrachtgever of indien de opdrachtgever op andere wijze verplichtingen na dient te komen of medewerking dient te verlenen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd verlengd tot het moment dat opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldaan heeft.

6.4 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

Artikel 7 Betalingen

7.1 Betalingen dienen ofwel te geschieden bij of voor aflevering, hetzij middels storting of overmaking, hetzij contant, ofwel binnen 30 dagen na factuurdatum, een en ander ter nadere bepaling van opdrachtnemer.

7.2 Consumenten dienen het factuurbedrag voor of bij aflevering van de te leveren zaken te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

7.3 Een andere wijze van betaling dient uitdrukkelijk schriftelijk overeen te zijn gekomen.

7.4 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren, wanneer dit naar zijn oordeel gewenst of noodzakelijk mocht zijn.

7.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan hetgeen zij aan opdrachtnemer verschuldigd is te verrekenen met hetgeen zij van opdrachtnemer te vorderen heeft.

7.6 Wordt de opstelling en/of montage der geleverde zaken buiten de schuld van de opdrachtnemer vertraagd, dan kan hierdoor de betaling van de facturen niet worden opgeschort, tenzij hieromtrent nadere schriftelijke afspraken tussen partijen zijn gemaakt.

7.7 Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

7.8 Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn heeft de opdracht¬nemer zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever vanaf de vervaldag der facturen (handels)rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het dan geldende promesse-disconto van de Nederlandsche Bank, zulks afhankelijk van de hoedanigheid van opdrachtgever.

7.9 Indien de opdrachtnemer zijn vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, zulks inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van de opdrachtnemer. Voornoemde kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom en verschenen rente.

7.10 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk en in haar geheel opeisbaar.

7.11 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8 Ontwerpen en tekeningen

8.1 De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, produkten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

8.2 Wanneer de opdrachtnemer zulks wenst, bijvoorbeeld in geval de opdracht niet wordt verleend, dienen tekeningen e.d. aan de opdrachtnemer te worden geretourneerd.

Artikel 9 Montage en montagekosten

9.1 Indien de opdrachtnemer op zich heeft genomen de zaak te monteren zal zulks - tenzij anders overeengekomen - geschieden volgens een tussen partijen van tevoren afgesproken bedrag. Alsdan zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld. Ten laste van de opdrachtgever komen ook alle breekwerkzaamheden of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard dan ook, alsmede de aanleg van water-, gas- en elektrische leidingen. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat deze werkzaamheden voor aanvang der montagewerkzaamheden zijn verricht. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

10.5 Voor het geval dat opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of aan door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 11 Garantiebepalingen en reparaties

11.1 Garantie wordt verleend op het technisch goed functioneren van de geleverde zaak gedurende een jaar na aflevering, of zoveel langer als de fabrikant of de importeur van de zaak garantie op de zaak verleent. De garantie houdt in reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel. Alle kosten die betrekking hebben op vervanging van het gebrekkige onderdeel, zoals kosten van voorrijden, de- en montage en arbeidsloon, zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:

 • niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
 • anders dan het voorziene normale gebruik;
 • normale slijtage;
 • montage of reparatie door de opdrachtgever of derden, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer;
 • ondeskundige reparatie door de opdrachtgever;
 • door de opdrachtgever toegepaste niet originele onderdelen;
 • en indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het produkt.

 11.2 Indien opdrachtnemer onderzoek naar de zaak verricht of laat verrichten en er uiteindelijk niet onder garantie gerepareerd kan worden, is opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever onderzoekskosten in rekening te brengen.

11.3 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepalingen.

11.4 Opdrachtgever is gehouden te bewerkstelligen dat personeel van opdrachtnemer, of door hem ingeschakelde derden, bij de geleverde zaak toegelaten worden en in de gelegenheid gesteld worden om de geleverde zaak te onderhouden, te controleren of te repareren. Op verzoek van opdrachtnemer is de opdrachtgever gehouden de zaak voor genoemde handeling(en) af te staan.

11.5 Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden bepaald is.

11.6 De opdrachtnemer is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te laten staan door derden.

11.7 De opdrachtnemer stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de opdrachtgever ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

11.8 Opdrachtgever dient voor voornoemde handelingen de zaak in Nederland aan de opdrachtnemer aan te bieden.

Art. 12 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

12.2 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende produktaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 13.1, is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien de afnemer een consument is of daarmee gelijk is te stellen en ten opzichte van hem een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

12.3 De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door derden aangebrachte aanpassingen van de door de opdrachtnemer geleverde zaken, tenzij de aanpassingen door deze derden in opdracht van opdrachtnemer werden uitgevoerd.

12.4 In geval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

12.5 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor door de opdrachtgever en/of derden geleden schade ten gevolge van de aan de Leverancier toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 13 Herroepingsrecht

13.1 Bij producten die op afstand (internet) gekocht worden kan een consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De opdrachtnemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

13.2 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en op afstand gekocht is (internet) gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Opdrachtnemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

13.3  Indien opdrachtnemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

13.4 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 14 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

14.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

14.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 14.1.

14.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 15 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

15.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

15.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) opdrachtnemer. Dit hoeft niet als opdrachtnemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

15.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door opdrachtnermer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

15.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

15.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als opdrachtnemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als opdrachtnemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

15.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de opdrachtnemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

15.7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

15.8 Als opdrachtnemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

 • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 • de consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • de opdrachtnemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

15.9 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 16 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

16.1 Als opdrachtnemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

16.2 Opdrachtnemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de opdrachtnemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de opdrachtnemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

16.3 Opdrachtnemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

16.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de opdrachtnemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 17 Uitsluiting herroepingsrecht

Opdrachtnemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als opdrachtnemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

17.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

17.3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

17.4 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

17.5 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

17.6 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

17.7 Toilet- en douche hulpmiddelen zijn uitgesloten van retournering in verband met de hygiëne;

17.8 Accu`s en opladers zijn uitgesloten van retournering;

17.9 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

17.10 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Artikel 18 Reclamering

18.1 Reclamering terzake waarneembare gebreken en geleverde hoeveelheden, dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de opdrachtgever, in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden.

18.2 Reclamering terzake niet-waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de genoemde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden.

18.3 Bij overschrijding van de termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

18.4 Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien een reclame over geleverde zaken door de opdrachtnemer wordt geaccepteerd, zal aan de opdrachtnemer de nodige tijd worden gegund om de zaak te vervangen c.q. te herstellen.

18.5 Naar maat vervaardigde danwel aangepaste zaken worden door de opdrachtnemer niet teruggenomen en geven geen recht tot reclamering, indien de aanpassing is gebaseerd op door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte foutieve meetgegevens.

18.6 Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer op de wijze zoals door opdrachtnemer aangegeven.

18.7 Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 19 Opschorting en ontbinding

19.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

19.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport-moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

19.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

19.4 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer, kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

19.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

19.6 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

19.1 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die zullen ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2 Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de rechtbank, sector kanton, zal uitsluitend de bevoegde rechter van de sector kanton het geschil kunnen beslechten.

19.3 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Deponering voorwaarden

20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24.33.54.27.